กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


๑๕ พฤษภาคม วันสถาปนากองตำรวจสื่อสาร